Archive for the 'Bhp w szkole' Category

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas remontów

Za zabezpieczenie prac związanych z remontem, takich jak np. spawanie, odpowiada wykonawca i warto takie sformułowanie zawrzeć w porozumieniu o współpracy z innym pracodawcą (czytaj więcej).

Poinformuj pracowników o zidentyfikowanych zagrożeniach 

W okresie, kiedy w szkole wykonywane są prace remontowe przez innego pracodawcę, powinniście:

 • współpracować ze sobą,
 • ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników (czytaj więcej),
 • wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu ,
 • informować siebie nawzajem oraz pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywania przez nich prac.

Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne przeprowadza się w pomieszczeniach szkoły/placówki pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła/placówka zapewnia opiekę. Powinno się do nich przystąpić, gdy skończyły się zajęcia. O prowadzeniu takich prac i zagrożeniach, jakie mogą powodować, powinieneś poinformować pracowników oraz uczniów szkoły (czytaj więcej).

Reklamy

Nowy obowiązek dyrektora – wyznaczenie i przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej pomocy w szkole

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy od 18 stycznia 2009 r. masz ustawowy obowiązek wyznaczenia (i przeszkolenia na koszt firmy) pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy (art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a kp).

Działania pracodawcy w celu zapewnienia środków koniecznych do udzielania pierwszej pomocy powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników (i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy) oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń (art. 2091 § 2 kp).

Także liczba pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń (art. 2091 § 3 kp). Decyzje dotyczące m.in. wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy konsultujesz z pracownikami i ich przedstawicielami (art. 23711a § 1 pkt 3 kp).

Za organizację szkolenia odpowiada dyrektor

 Za zapewnienie programów szkoleń (w tym szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy), opracowanych dla określonych grup stanowisk/zadań, odpowiadasz Ty jako dyrektor szkoły (§ 5 rozporządzenie MGiP z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). Co powinno znaleźć się w zaświadczeniu o ukończonym szkoleniu? Co jeszcze powinieneś zapewnić w związku ze szkoleniem? Czytaj w poradniku „Bezpieczna szkoła od A do Z”.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Zapewnij 6 – latkom opiekę do momentu odbioru przez rodziców!

Uczniowie powinni przebywać pod ciągłą opieką nauczyciela także w drodze do świetlicy, podczas zajęć rekreacyjnych na placu zabaw, w stołówce, w szatni – do momentu odbioru dziecka przez rodziców. Zabezpiecz się przed możliwością wyjścia dziecka poza teren szkoły zanim przekażesz je pod opiekę rodziców. W tym celu zobowiąż odpowiedniego pracownika obsługi do czuwania, by drzwi wejściowe do szkoły były zamykane. Jeżeli pozwalają na to warunki, dobrym rozwiązaniem byłoby wyznaczenie osobnego wejścia do szkoły dla najmłodszych uczniów.

Przegląd sal lekcyjnych i ich wyposażenia pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa 6 – latkom!

Dokonując przeglądu pomieszczenia, które chciałbyś przeznaczyć na salę dla sześcioletnich uczniów, zwróć uwagę, czy:

 • jest wystarczająco duże, by podzielić je na część edukacyjną i rekreacyjną,
 • nie wymaga odnowienia,
 • stoliki i krzesła i inne meble będą odpowiednie do wzrostu i potrzeb małego dziecka,
 • posiada wystarczającą ilość regałów i szaf do przechowywania pomocy, zabawek, prac dzieci, tablic do eksponowania materiału dydaktycznego i twórczości dzieci.

Wskazane jest, aby pomieszczenia dydaktyczne składały się z 2 części:

 • części edukacyjnej – wyposażonej w tablicę, stoliki, pomoce dydaktyczne,
 • części rekreacyjnej – wyposażonej w:

– dywan lub materac,

– zabawkami i gry dydaktyczne,

– wolną przestrzeń nadającą się do zabawy i wypoczynku oraz prowadzania zajęć i ćwiczeń, podczas których uczeń nie musi siedzieć przy stoliku.

Najlepiej, aby były to pomieszczenia przydzielone tylko tej klasie/oddziałowi, nie dzielone z inną klasą. Jeśli masz taką możliwość zapewnij dzieciom możliwość przebywania w jednej sali przez cały czas pobytu w szkole. Jeżeli takiej możliwości nie ma wówczas powinieneś właściwie zorganizować pracę szkoły. Jak to zrobić? Czytaj w poradniku „Bezpieczna szkoła od A do Z”.

Reforma programowa a bezpieczeństwo uczniów

Od września 2009 r. będzie obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz rozporządzenie o ramowych planach nauczania. Nowa podstawa programowa zobowiązuje szkołę do dbania o odpowiednie postawy uczniów i ich bezpieczeństwo (→ czytaj więcej).

 

Dnia 30 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (→ czytaj więcej).

 

W zakresie bezpieczeństwa uczniów reforma programowa zakłada m.in.: 

 • zmianę podejścia uczniów do sportu i rekreacji,
 • obowiązkową edukację z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Szczegółowo o reformie programowej i swoich nowych obowiązkach przeczytasz w poradniku „Bezpieczna szkoła od A do Z”.

 

Edukacja z bezpieczeństwa

 

Od 1 września 2009 obowiązywać będzie w szkołach nowy przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Program tych zajęć uwzględnia naukę postępowania w tego typu zagrożeniach. Uczniowie będą uczyć się metod radzenia sobie ze stresem i agresją i zachowania się w sytuacjach kryzysowych.  

 

W gimnazjach przedmiot ten zastąpi ścieżkę edukacyjną – edukacja obronna a w szkołach ponadgimnazjalnych – przysposobienie obronne (→ czytaj więcej).

 

6 – latki w szkole

 

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty przyspiesza o rok rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. Zmieniony przepis, wyznaczający obowiązek szkolny z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, wejdzie w życie z dniem 1 września 2012 r. (→ czytaj więcej).

 

Nowelizacja wprowadza trzyletni okres przejściowy (lata szkolne 2009/2010, 2010/1011, 2011/2012), w którym to rodzice będą decydować, czy ich sześcioletnie dzieci wcześniej rozpoczną naukę w szkole. O prawach i obowiązkach rodziców zgłaszających do szkoły 6 – letnie dziecko przeczytasz w majowej aktualizacji poradnika „Bezpieczna szkoła od A do Z”.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Kogo i kiedy zawiadomić w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji w szkole

Gdy w Twojej szkole dojdzie do popełnienia czynu karalnego powiadamiasz o tym odpowiednie organy:
– policję,
– prokuratora,
– sąd rodzinny.

Zobacz, w jakim przypadku, który organ jest właściwy do rozstrzygnięcia zdarzenia. Zawiadamiasz:

1) Sąd rodzinny lub policję, jeżeli:
– dowiesz się o demoralizacji nieletniego ucznia (np. spożywaniu  alkoholu l   lub innych środków odurzających, uprawianiu nierządu, udziale w grupach przestępczych) – w tym przypadku ucznia, który nie ukończył  18   lat,
– dowiesz się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego ucznia  (np. kradzież) – w tym wypadku po ukończeniu lat 13, ale przed  ukończeniem lat 17,
– dowiesz się o popełnieniu czynu karalnego ściganego z urzędu przez nieletniego ucznia (np. rozbój tj. kradzież z użyciem lub groźbą użycia przemocy; spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;  przerabianie lub podrabianie dokumentów np. legitymacji szkolnej, dziennika lekcyjnego; zakłócanie porządku i spokoju publicznego np.  rozpylenie substancji drażniącej na terenie szkoły, przekazanie  nieprawdziwej informacji o podłożeniu bomby na terenie szkoły;  posiadanie narkotyków) – w tym wypadku po ukończeniu lat 13, ale  przed ukończeniem lat 17.

2) Prokuratora lub policję, jeżeli:
– dowiesz się o popełnieniu przestępstwa przez ucznia, który skończył  17 lat
– dowiesz się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu przez  ucznia, który ukończył 17 lat.

3) Policję, jeżeli:
– otrzymasz informację o podłożeniu bomby,
– na terenie szkoły przebywać będzie niepożądana osoba
– na terenie szkoły zostanie znaleziony niezidentyfikowany przedmiot
– na terenie szkoły nastąpi grupowe lub wziewne zatrucie pokarmowe,

4) Inspekcję Sanitarną (Sanepid) oraz Państwową Inspekcję Pracy, jeżeli:          

– na terenie szkoły nastąpi grupowe lub wziewne zatrucie pokarmowe.

5) Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

– o każdym istotnym zdarzeniu naruszającym bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. Kiedy uznać zdarzenie za istotne oraz, w jakiej  formie powiadomić te organy przeczytasz w poradniku „Bezpieczna  szkoła od A do Z”.

Jakie kroki podjąć w przypadku konieczności przeprowadzenia niezaplanowanego remontu?

Nie zaplanowałeś na dany rok remontu dachu nad salą gimnastyczną, a warunki pogodowe sprawiły, ze przecieka i grozi uszkodzeniem klepki podłogowej, a także innymi konsekwencjami? W tym celu zwracasz się do organu prowadzącego szkołę o zwiększenie środków finansowych na przeprowadzenie dodatkowego remontu:
piszesz wniosek do organu prowadzącego (przekazujesz za potwierdzeniem odbioru) ze wskazaniem zasadności zwiększenia środków finansowych i uzasadnieniem konieczności natychmiastowego podjęcie działań remontowych,
do wniosku załączasz protokół z przeglądu szkoły odnośnie zapewniania bezpieczeństwa uczniom.

Protokół zawiera:


skład członków komisji,
datę przeprowadzenia kontroli,
ewentualnie zalecenia pokontrolne,
diagnozę zastanej sytuacji i podjęte ustalenia, co do usunięcia szkód.

Przegląd szkoły przed nowym rokiem szkolnym

Koniec sierpnia to znak, że już czas przeprowadzić obowiązkową kontrolę stanu bhp szkoły. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, jeżeli przerwa w działalności oświatowej trwa, co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Do końca wakacji powinny zakończyć się w szkole wszelkie remonty, okresowe konserwacje, prace porządkowe i doposażanie obiektu. Dyrektor odpowiedzialny za ich przeprowadzenie w tym okresie powinien przystąpić do oceny przygotowania obiektu przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym.

Co trzeba sprawdzić przed nowym rokiem szkolnym?

Kontroli należy poddać m.in. następujące elementy obiektu: wejścia na teren szkoły, teren wokół szkoły, korytarze, klatki schodowe, sale lekcyjne, warsztaty, laboratoria i pracownie, sale gimnastyczne, boiska sportowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, strychy, poddasza, piwnice, kotłownie, kuchnie, maszyny i urządzenia techniczne, instalacje oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe .

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).

Organizujesz placówkę wypoczynku nad wodą? Zatrudnij ratownika w celu zwiększenia bezpieczeństwa!

Jeśli jako dyrektor szkoły, organizujesz wypoczynek nad jeziorem musisz zapewnić dzieciom bezpieczne warunki w czasie pobytu w placówce wypoczynku. Zapewnij dzieciom możliwość kąpieli jedynie na kąpieliskach strzeżonych Jeżeli organizujesz wypoczynek dla dużej liczby dzieci (kilka grup), możesz zatrudnić ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami w placówce zorganizowanej nad wodą, który będzie współpracował z ratownikami kąpielisk czy pływalni (§ 9 ust. 2 rozporządzenia MEN z 21 stycznia 1997 r.).

Normy zatrudniania ratowników przez organizatorów kąpielisk i pływalni

Przepisy natomiast podają następujące normy zatrudnienia ratowników (obowiązują one organizatorów kąpielisk i pływalni):

1. w kąpieliskach śródlądowych na każde 100 m linii brzegowej – 1 ratownik od strony lądu i 1 ratownik od strony wody na granicy wyznaczonego (np. bojami) kąpieliska
2. na pływalniach dysponujących nieckami o długości do 25 m – 1 ratownik
3. na pływalniach dysponujących nieckami o długości 25 – 50 m – 2 ratowników

4. na pływalniach dysponujących nieckami o długości powyżej 50 m – 3 ratowników

5. w kąpieliskach nadmorskich – trzyosobowe zespoły ratowników na każde 100 m linii brzegowej.

Uczestnicy wypoczynku podzieleni na 20 osobowe grupy, w przypadku dzieci powyżej 10 roku życia, i 15 osobowe, gdy dzieci nie przekraczają 10 roku życia, będą mogli korzystać z wyznaczonych kąpielisk pod warunkiem, że nad wodą opiekę zapewni im zarówno wychowawca jak i ratownik. Jeżeli zatrudnisz jednego ratownika, korzystanie z kąpieli będzie musiało być odpowiednio zorganizowane, by ten warunek bezpiecznego pobytu nad wodą był koniecznie spełniony.

Wychowawca nie może być zwolniony z opieki nad dziećmi, gdy wchodzą do wody i tam nad ich bezpieczeństwem czuwa ratownik. Wychowawca i zatrudniony przez Ciebie ratownik powinni zgłosić grupę ratownikowi kąpieliska czy pływalni i ustalić warunki kąpieli.

Zatrudniając ratownika możesz zwiększyć bezpieczeństwo dzieci nad woda i zapewnić częstsze korzystanie z kąpieli.

Kwalifikacje ratownika w placówce zorganizowanej nad wodą

Ratownik powinien posiadać:
patent ratownika wodnego,
podstemplowaną ważną książeczkę ratownika, w której wpisane są opłacone składki WOPR oraz aktualne badania lekarskie.

Do wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne upoważnione są wyłącznie WOPR oraz inne organizacje ratownicze, które wykonują obowiązki i uprawnienia WOPR (§ 7 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 1997 r.).

Kierownik i wychowawcy

Przydziel kierownikowi placówki wypoczynku i każdemu wychowawcy zakres obowiązków z podkreśleniem obowiązków związanych z opieką i zapewnieniem bezpieczeństwa (§ 11 ust. 4 i § 12 ust. 4 rozporządzenia MEN z 21 stycznia 1997 r.). Jak przygotować zakres obowiązków i czego wymagać kierownika, jeśli dzieci będą korzystać z ogólnodostępnych kąpielisk lub pływalni.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57 poz. 358),
Rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania – Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zm.).

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” zamiast „Zero tolerancji dla przemocy w szkołach”

Według minister Katarzyny Hall aby skutecznie walczyć z agresją w szkole potrzebna jest zmiana relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Dlatego zamiast programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” powstał program „Bezpieczna i przyjazna szkoła„. Program właśnie trafił do konsultacji społecznych. Rząd ma go przyjąć w połowie lipca. W 2008 roku rząd zarezerwował na ten cel 50 mln zł. Program ma być realizowany w latach 2008-2013.

Nacisk na doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców

3 mln zł przeznaczono m.in. na doskonalenie umiejętności wychowawczych. Nauczyciele i rodzice, będą się uczyć, jak radzić sobie z agresywnymi uczniami, jak rozwiązywać konflikty oraz jak współpracować ze sobą.

Zostają punkty konsultacyjne dla rodziców

W tym roku nadal będą tworzone szkolne punkty konsultacyjne dla rodziców, które mają zwiększyć dostępność psychologów i ułatwić rozwiązywanie problemów z dziećmi. Dzięki temu pedagog i psycholog mają być bliżej ucznia i szkoły. W ubiegłym roku na funkcjonowanie tych punktów w godzinach popołudniowych przeznaczono 3 mln zł, a w tym roku ponad 7 mln zł.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i monitoring zostaną dofinansowane

Nowością jest zamiar przeznaczenia 7 mln zł na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. O dofinansowanie będą mogły starać się zarówno szkoły, jak i inne placówki wychowawcze.

20 mln zł przeznaczono na zakup kamer do monitoringu placówek oświatowych, a 9,5 mln zł otrzymają młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii. Resort edukacji chce, aby zajęcia pozalekcyjne prowadziły m.in. lokalne instytucje kultury np. gminne lub miejskie domy kultury.
Źródło informacji
GP


6 - latki w szkole agresja w szkole arkusz organizacji szkoły awans nauzyciela awans zawodowy Bezpieczeństwo dzieci bezpieczeństwo i opieka nad 6 - latkami bezpieczeństwo nad wodą Bezpieczna szkoła bhp bompa w szkole czyn karalny dodatek funkcyjny dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowy urlop macierzyński Dokumentacja szkolna dokumentacja wycieczki i imprezy szkolnej dyrektor szkoły godziny doraźnych zastępstw impreza szkolna Kadry w Oświacie Karta Nauczyciela 2013 Karta Nauczyciela 2014 kontrola stanu bhp kuratorium oświaty kwalifikacje nauczyciela monitoring w szkole nauczyciel mianowany nauczyciel stażysta nowa Karta Nauczyciela obowiązek nauki obowiązek szkolny obowiązki dyrektora ocena dorobku zawodowego odwołanie od decyzji dyrektora Okresowe kontrole opieka nad uczniami pensum nauczyciela plan nadzoru plan rozwoju mianowanego początek roku szkolnego rada pedagogiczna rada rodziców reforma 2009 reforma programowa remont w szkole rozporządzenie o kwalifikacjach sala gimnastyczna stan nieczynny Statut szkoły staż nauczyciela sytuacje kryzysowe teczka nauczyciela trzynastka 2013 trzynastka nauczycieli trzynastka w szkole trzynastka za 2013 rok Urlop dla poratowania zdrowia urlop rodzicielski urlop wypoczynkowy nauczyciela urlop zdrowotny urlop zdrowotny 2014 wagary wizytacja kuratorium wniosek o awans wycieczka szkolna wycieczki szkolne wynagrodzenia nauczycieli wypadek w szkole wyższe pensum wyższy stopień awansu zapobieganie wagarom zatrucie w szkole zespół szkół zielona szkoła
Reklamy