Archive for the 'Zarządzanie szkołą' Category

Zarządzenia dyrektora szkoły – kiedy trzeba i można je wydawać

Dyrektor szkoły musi na piśmie sprecyzować wiele spraw. W tym celu wydaje decyzje, komunikaty, zarządzenia. W przypadku decyzji dyrektora szkoły sprawa jest jasna, ponieważ na konieczność rozstrzygnięcia danej sprawy decyzją administracyjną wskazują jednoznacznie przepisy prawa oświatowego. W przypadku zarządzeń sprawa nie jest tak oczywista.

Bez wątpienia dyrektor szkoły nie wydaje zarządzenia w takich sprawach, jak termin wywiadówek czy terminy zebrań rady pedagogicznej. W takim przypadku wystarczy komunikat przypominający datę, określający godzinę zebrania lub przydział sal dla poszczególnych klas na zebrania z rodzicami czy inne związane z tym dane.

Kiedy zatem należy wydać zarządzenie i jak je poprawnie spisać? Odpowiedź na te pytania znalazłem na Portalu Oświatowym. Polecam artykuł: Zarządzenia dyrektora szkoły – kiedy wydawać i jak redagować.

Reklamy

Nowa Karta Nauczyciela – wkrótce szczegóły planowanych zmian

Po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje stanowisko w sprawie rekomendowanych zmian w Karcie Nauczyciela i przedstawi te, które powinny zostać wniesione w projekcie rządowym do Sejmu.

Nowa Karta Nauczyciela miała wejść w życie 1 stycznia 2014 r.

23 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Na ich podstawie Rządowe Centrum Legislacji opracowało stosowny projekt ustawy. Projekt ten przewiduje zmiany w następujących obszarach:

 

Ostatecznie, po akcji protestacyjnej „Dosyć tego”, wstrzymano prace nad zmianą Karty Nauczyciela i wbrew pierwotnym założeniom, nie weszły one w życie 1 stycznia 2014 r. Przez kilka miesięcy nie było żadnych informacji na temat tego, czy i w jakim zakresie resort edukacji planuje zmienić Kartę Nauczyciela. Redakcja Portalu Oświatowego zwróciła się z zapytaniem, jakie plany ma Ministerstwo w stosunku do zmian w przepisach regulujących zawód nauczycieli.

Poznaj odpowiedź >>

Czy warto przejść w stan nieczynny

W przypadku częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny (art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela).

Zapamiętaj
Nauczyciel może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia.
Do przeniesienia w stan nieczynny wystarczy wniosek nauczyciela
Sam wniosek o przeniesienie w stan nieczynny jest wystarczającym dokumentem do dokonania tej czynności. Dyrektor szkoły może jednak sporządzić dla nauczyciela pisemną informację o skutecznym (tj. terminowym) złożeniu wniosku i konsekwencjach z tym związanych.
Obowiązek przywrócenia nauczyciela do pracy
Gdy w szkole powstanie możliwość podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela odpowiednich kwalifikacji, dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym, a odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.
Zastosuj!
Wejdź na Portal Oświatowy i  dowiedz się:

Procedura zwalniania nauczycieli z przyczyn organizacyjnych

Gdy dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania nie będzie godzin do pełnego pensum, dyrektor szkoły musi podjąć działania zmierzające do ograniczenia jego zatrudnienia, a nawet zwolnienia go z pracy. Poznaj procedurę zwalniania nauczycieli z przyczyn organizacyjnych i pobierz 3 praktyczne wzory dokumentów.

 

KROK 1

Analizujemy arkusz organizacyjny i sprawdzamy czy są podstawy, by rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z przyczyn organizacyjnych.

 

KROK 2

Wybieramy nauczyciela do zwolnienia.

 

Zastosuj!

Pomocny będzie artykuł  Wybór nauczyciela do zwolnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego”.

 

KROK 3

Jeżeli w nowym roku szkolnym można zapewnić nauczycielowi min. połowę obowiązującego go wymiaru pensum, proponujemy  nauczycielowi ograniczenie zatrudnienia.

Jeżeli nauczyciel wyrazi zgodę na ograniczenie zatrudnienia – procedura zostaje zakończona.

POBIERZ WZÓR PISMA W SPRAWIE OGRANICZENIA ZATRUDNIENIA>>>

 

KROK 4

Jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na ograniczenie zatrudnienia, o zamiarze dokonania wypowiedzenia stosunku pracy zawiadamiamy na piśmie zakładową (międzyzakładową) organizację związkową reprezentującą nauczyciela.

POBIERZ WZÓR PISMA DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO>>>

 

KROK 5

W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, organizacja związkowa może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia, gdy uzna, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione.

 

KROK 6

Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w oznaczonym terminie, podejmujemy decyzję w sprawie wypowiedzenia. Stanowisko organizacji związkowej nie jest wiążące.

 

KROK 7

Sporządzamy na piśmie oświadczenie o wypowiedzeniu nauczycielowi stosunku pracy.

POBIERZ WZÓR WYPOWIEDZENIA STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELA>>>

 

KROK 8

Oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy doręczamy nauczycielowi w taki sposób, by mógł się z nim zapoznać. Nauczyciel powinien potwierdzić pisemnie z jaką datą otrzymał wypowiedzenie.

Polecam artkuł „Termin doręczenia wypowiedzenia wysłanego pocztą”.

 

KROK 9

Jeżeli nauczyciel w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu wypowiedzenia stosunku pracy nie złoży pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny, rozwiązanie stosunku pracy następuje po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który w szkołach feryjnych kończy się 31 sierpnia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191) – art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2.

Anna Trochimiuk

 

Nauczyciele bez podwyżek w 2014 r.

W latach 2006 – 2012 wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrosło średnio o 1.000 zł. Podwyżki dla nauczycieli zakończyły się jednak 1 września 2012 r. i od tego momentu wynagrodzenie nauczycieli, mimo corocznego określania jego wysokości, nie zostało zmienione .  Od 1 września 2014 r. pensje nauczycieli również pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Przeczytaj cały artykuł>>

Uniknij 5 błędów w rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Trwają rekrutacje do publicznych szkół i przedszkoli. Rozstrzygnięcie dyrektora o odmowie przyjęcia dziecka do placówki będzie podlegać kontroli sądu administracyjnego. Sprawdź, jaką formę powinno mieć to rozstrzygnięcie oraz co musi zawierać, by było zgodne z prawem. Uniknij 5 błędów postępowania rekrutacyjnego, które sąd uwzględni na korzyść wnoszącego skargę.

 

Możliwość odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od wyników rekrutacji
Postępowanie rekrutacyjne jest dwuinstancyjne, albowiem od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzicowi kandydata albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo złożenia odwołania do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Ten rozpatruje odwołanie, wydając także rozstrzygnięcie (art. 20zc ustawy o systemie oświaty).
 
Zapamiętaj
Rozstrzygniecie dyrektora w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej podlega kontroli sądowoadministracyjnej. Jak stanowi art. 20zc ust. 9 zdanie 2 ustawy o systemie oświaty na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
 
Zasadniczo rolą dyrektora rozpatrującego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej jest zweryfikowanie zasadności odmowy przyjęcia kandydata. Weryfikuje on zatem pracę komisji i jej ustalenia, w szczególności przyczyny odmowy przyjęcia oraz prawidłowość oceny spełnienia kryteriów i przyznania kandydatowi punktów. Podtrzymanie stanowiska komisji rekrutacyjnej i tym samym nieuwzględnienie odwołania, w sytuacji gdy dyrektor popełni błąd przy rozpatrywaniu odwołania może skutkować uchyleniem rozstrzygnięcia dyrektora.
 

Nowe przepisy na rok szkolny 2013/2014

Nowy rok szkolny rozpoczynamy ze zmienioną ustawą o systemie oświaty, ustawą o pracownikach samorządowych i nowymi zasadami dotyczącymi nadzoru pedagogicznego. Wyjątkowo rozporządzenie o ocenianiu zmieni się w niewielkim zakresie. Sprawdź, jakie zmiany w prawie oświatowym zaczną obowiązywać 1 września 2013 r.

Nadzór pedagogiczny bez podziału na obszary
Od roku szkolnego 2013/2014 nadzór pedagogiczny w szkołach stanie się bardziej elastyczny – ewaluacja wewnętrzna będzie obejmować tylko istotne zagadnienia, zaś ewaluacja problemowa nie będzie już podzielona na obszary. Dzięki temu będzie można poznać bardziej precyzyjny obraz szkoły w zakresie, który jest przedmiotem ewaluacji. Z drugiej strony, przegrupowanie wymagań spowoduje, że trudniej będzie otrzymać wyższe poziomy ocen.
Co oznaczają dla Twojej szkoły zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym w artykule: „Nadzór pedagogiczny od 1 września 2013 r. w praktyce”.
Awans na stanowiskach niepedagogicznych tylko w ramach tej samej grupy
 Od 1 września 2013 roku awans wewnętrzny pracowników samorządowych będzie możliwy wyłącznie w ramach tej samej grupy stanowisk. Nie będzie już możliwe przeniesienie np. sekretarza na stanowisko referenta.
Zmiana ustawy o systemie oświaty od 1 września 2013 r.
Od nowego roku szkolnego zaczyna się „rewolucja przedszkolna”. Docelowo, szereg zmian, które stopniowo będą wchodzić w życie, ma zapewnić wszystkim chętnym dzieciom miejsce w przedszkolu. Od 1 września zmieni się wysokość opłat za przedszkola, powstanie możliwość zwolnienia rodziców z opłaty, a gmina będzie mogła zapewnić dowóz większej liczbie dzieci. Na te wszystkie nowości, gminy otrzymają dotacje celowe, które mają umożliwić im zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz poprawę warunków wychowania przedszkolnego. Zasady podziału dotacji zostały określone we wchodzącym w życie 1 września 2013 r. rozporządzeniu MEN z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Zmiany w rozporządzeniu o ocenianiu
W jednym z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych dotyczących oświaty, tj. w rozporządzeniu o ocenianiu, od 1 września 2013 r. dokonano niewielkich zmian. Szczegóły w artykule1 września 2013 r. – zmiany w prawie„.
Wysokość wynagrodzenia nauczycieli – bez zmian
Choć samo rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostaje znowelizowane od 1 września 2013 r., nie spowoduje to podwyżek dla nauczycieli. Rok szkolny 2013/2014 nauczyciele rozpoczną z takim samym uposażeniem, jak rok temu.
 Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące od 1 września 2013 roku w artykule „Nowy rok szkolny bez podwyżek dla nauczycieli”.
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sierpniowa rada pedagogiczna – 35 punktów, o których musisz pamiętać

Zamknięcie egzaminów poprawkowych, przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego i jego plan na nowy rok szkolny, przydział zadań nauczycielom, powołanie zespołów zadaniowych to tylko niektóre punkty organizacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. Poznaj ramowy przebieg sierpniowej rady pedagogicznej.

Ramowy przebieg rady pedagogicznej
1. Powitanie.
2. Wyznaczenie protokolanta.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Przegłosowanie protokołu poprzedniej konferencji.
5. Lista obecności.
6. Przegłosowanie porządku obrad rady pedagogicznej:

 • Omówienie wyników nauczania z poprzedniego roku szkolnego.
 • Organizacja roku szkolnego.
 • Przydzielenie zadań indywidualnych.
 • Kalendarium.

7. Przedstawienie wyników egzaminów poprawkowych. Rozdanie wychowawcom protokołów z egzaminów poprawkowych i prac pisemnych uczniów w celu:

 • uzupełnienia statystyk w dziennikach lekcyjnych,
 • uzupełnienia arkuszy ocen,
 • załączenia protokołów i prac pisemnych do arkuszy ocen,
 • wypisania świadectw uczniom zdającym egzaminy poprawkowe.

Przeczytaj cały artykuł na www.PortalOswiatowy.pl!

Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych nauczycieli

Nauczyciele ubiegający się o zatrudnienie w szkole będą musieli przedstawić nie tylko zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, lecz także informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Zmiana ma zapobiec zatrudnianiu nauczycieli, którzy zostali ukarani karą wydalenia z zawodu lub zakazu wykonywania zawodu nauczycielskiego przez okres lat 3.
Rejestr orzeczeń dyscyplinarnych ma zapobiec zatrudnianiu karanych dyscyplinarnie nauczycieli
Obecne regulacje Karty Nauczyciela nie zawierają odpowiednich mechanizmów gwarantujących, że nauczyciel, który został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczyciela lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania, nie zostanie ponownie zatrudniony w szkole.
Zapamiętaj
MEN proponuje utworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (dalej: CROD). Rejestr ma być skutecznym narzędziem przeciwdziałającym sytuacji zatrudnienia w szkole nauczyciela ukaranymi dwiema najsurowszymi karami dyscyplinarnymi.
Wpis do rejestru na podstawie prawomocnego orzeczenia o ukaraniu
Rejestr będzie prowadzony przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w formie elektronicznego zbioru danych. Podstawą wpisu będą prawomocne orzeczenia o ukaraniu nauczyciela. Po zatarciu kary, wpis będzie usunięty z rejestru (nie dotyczy kary wydalenia z zawodu nauczycielskiego).
 1. ZAWIADOMIENIE O WYDANIU ORZECZENIA
Komisja dyscyplinarna, która wyda prawomocne orzeczenie będzie zobowiązana doręczyć odpis orzeczenia:

 • dyrektorowie szkoły, a w sprawie dotyczącej dyrektora szkoły – organowi prowadzącemu szkołę

oraz

 • ministrowi edukacji narodowej.

2.  ZAWIADOMIENIE O UCHYLENIU ORZECZENIA

Komisja dyscyplinarna, w ciągu 7 dni od dnia powzięcia informacji o uchyleniu orzeczenia dyscyplinarnego przez sąd, przekazuje tę wiadomość dyrektorowi szkoły lub organowi prowadzącemu, gdy sprawa dotyczyła dyrektora oraz ministrowi edukacji narodowej.
3. WPIS – ZAKRES INFORMACJI
Wpis o ukaraniu będzie obejmował:

 • dane osobowe nauczyciela,
 • dane dotyczące komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie;
 • informacje dotyczące orzeczonej kary.

 

Sprawdź, kto będzie mógł uzyskać informację z Centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, a także jaki zakres danych o nauczycielu będzie udostępniany.

Sprawdzian szóstoklasistów 2013

Luty to czas przygotowania się do sprawdzianu szóstoklasistów w 2013 r. Dyrektor szkoły powinien powołać swojego zastępcę i członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zastanowić się ilu nauczycieli z innych szkół będzie potrzebnych w zespołach nadzorujących i przygotować porozumienia z dyrektorami szkół, z których nauczyciele wejdą w skład zespołów. Poniższy raport porządkuje zasady organizacji sprawdzianu i pomoże w sprawnym jego przeprowadzeniu!
 

Terminy sprawdzianu
W roku szkolnym 2012/2013 sprawdzian szóstoklasistów odbędzie się w terminach:

Data i godzina
Czynności i zadania
4 kwietnia 2013 r. godz. 9.00
termin sprawdzianu
4 czerwca 2013 r. godz. 9.00
dodatkowy termin sprawdzianu
21 czerwca 2013 r.
przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu

 
Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie:

 1. czytania,
 2. pisania,
 3. rozumowania,
 4. korzystania z informacji,
 5. wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Prace uczniów są kodowane.

 
Nieobecność ucznia na sprawdzianie
Brak jest konkretnych uregulowań prawnych precyzujących zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na sprawdzianie szóstoklasisty. Jednak MEN stoi na stanowisku, iż w celu umożliwienia przystąpienia do sprawdzianu w terminie dodatkowym – rodzic (prawny opiekun) powinien przedłożyć zaświadczenie lekarskie dokumentujące stan zdrowia dziecka uniemożliwiający przystąpienie do sprawdzianu w wyznaczonym terminie w kwietniu. Taka zdecydowana postawa podyktowana jest interesem społecznym, gdyż organizacja sprawdzianu w terminie dodatkowym wymaga dużych nakładów finansowych z budżetu państwa. Dlatego nieobecność ucznia na sprawdzianie powinna mieć poważne przyczyny, gdyż ma poważne konsekwencje.
 
Organizacja egzaminu w szkole
Sprawdzian przeprowadza się w szkołach mających odpowiednie warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg sprawdzianu. Aby móc przeprowadzić sprawdzian szkoła powinna być wyposażona w:

 1. sejf (szafę metalową) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub specjalnie przeznaczone do tego celu pomieszczenie – do dyspozycji przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego;
 2. sprzęt do nagrywania przebiegu sprawdzianu, w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela, który zapisuje jego odpowiedzi;
 3. łącze internetowe;
 4. przynajmniej jedno stale dostępne połączenie telefoniczne.

 

Sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć o organizacji sprawdzianu szóstoklasistów w 2013 roku!


6 - latki w szkole agresja w szkole arkusz organizacji szkoły awans nauzyciela awans zawodowy Bezpieczeństwo dzieci bezpieczeństwo i opieka nad 6 - latkami bezpieczeństwo nad wodą Bezpieczna szkoła bhp bompa w szkole czyn karalny dodatek funkcyjny dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowy urlop macierzyński Dokumentacja szkolna dokumentacja wycieczki i imprezy szkolnej dyrektor szkoły godziny doraźnych zastępstw impreza szkolna Kadry w Oświacie Karta Nauczyciela 2013 Karta Nauczyciela 2014 kontrola stanu bhp kuratorium oświaty kwalifikacje nauczyciela monitoring w szkole nauczyciel mianowany nauczyciel stażysta nowa Karta Nauczyciela obowiązek nauki obowiązek szkolny obowiązki dyrektora ocena dorobku zawodowego odwołanie od decyzji dyrektora Okresowe kontrole opieka nad uczniami pensum nauczyciela plan nadzoru plan rozwoju mianowanego początek roku szkolnego rada pedagogiczna rada rodziców reforma 2009 reforma programowa remont w szkole rozporządzenie o kwalifikacjach sala gimnastyczna stan nieczynny Statut szkoły staż nauczyciela sytuacje kryzysowe teczka nauczyciela trzynastka 2013 trzynastka nauczycieli trzynastka w szkole trzynastka za 2013 rok Urlop dla poratowania zdrowia urlop rodzicielski urlop wypoczynkowy nauczyciela urlop zdrowotny urlop zdrowotny 2014 wagary wizytacja kuratorium wniosek o awans wycieczka szkolna wycieczki szkolne wynagrodzenia nauczycieli wypadek w szkole wyższe pensum wyższy stopień awansu zapobieganie wagarom zatrucie w szkole zespół szkół zielona szkoła
Reklamy