Zarządzenia dyrektora szkoły – kiedy trzeba i można je wydawać

Dyrektor szkoły musi na piśmie sprecyzować wiele spraw. W tym celu wydaje decyzje, komunikaty, zarządzenia. W przypadku decyzji dyrektora szkoły sprawa jest jasna, ponieważ na konieczność rozstrzygnięcia danej sprawy decyzją administracyjną wskazują jednoznacznie przepisy prawa oświatowego. W przypadku zarządzeń sprawa nie jest tak oczywista.

Bez wątpienia dyrektor szkoły nie wydaje zarządzenia w takich sprawach, jak termin wywiadówek czy terminy zebrań rady pedagogicznej. W takim przypadku wystarczy komunikat przypominający datę, określający godzinę zebrania lub przydział sal dla poszczególnych klas na zebrania z rodzicami czy inne związane z tym dane.

Kiedy zatem należy wydać zarządzenie i jak je poprawnie spisać? Odpowiedź na te pytania znalazłem na Portalu Oświatowym. Polecam artykuł: Zarządzenia dyrektora szkoły – kiedy wydawać i jak redagować.

Reklamy

Staż nauczyciela przedłużony nawet o półtora roku

Nauczyciele, którzy przed 31 marca 2015 r., realizując staż rozpoczęli korzystanie z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego będę mogli go przedłużyć nawet o 1,5 roku. Zgodnie bowiem z art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela, który wchodzi w życie 31 marca: „W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności„. Z tym zastrzeżeniem, że łącznie czas nieprzerwanej nieobecności z tych powodów oraz z powodu choroby, urlopu  – innego niż urlop wypoczynkowy oraz urlopy związane z rodzicielstwem – oraz zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nie może przekroczyć roku i 6 miesięcy.

 

Nowy przepis wychodzi na przeciw tym nauczycielkom, które przed rozpoczęciem korzystania z urlopu macierzyńskiego przebywały na zwolnieniach lekarskich. Teraz będą  mogły skorzystać z całego urlopu rodzicielskiego, bez obawy utraty już zrealizowanego stażu.

 

Wątpliwości jednak budzi konstrukcja nowych przepisów, z której wynika, że nauczyciel  realizujący staż, korzystając z urlopu ojcowskiego będzie miał przedłużony staż o czas trwania tego urlopu, choćby jego nieobecność w pracy była nieprzerwanie krótsza niż miesiąc. Czekam na interpretację nowych przepisów przez Ministerstwo Edukacji Narodowej>>

Ustawa o systemie oświaty – zmiany na 2015 rok

Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o systemie oświaty oraz m.in. Kartę Nauczyciela. Zmian będzie bardzo dużo i pojawiają się opinie, że prawo oświatowe będzie już zupełnie nieczytelne, nawet dla prawników. Teraz ustawa została skierowana do Senatu. Z nowych regulacji najbardziej cieszy, że wreszcie nauczycielki nie będą musiały rezygnować z części urlopu rodzicielskiego, aby zachować dotychczas odbyty staż. Miejmy nadzieję, że ta zmiana nie zostanie wykreślona z projektu nowelizacji.

Co więcej się zmieni? Praktycznie zebrane zmiany, jakie ma przynieść nowelizacja znajdziecie w artykule:”Ustawa o systemie oświaty – zmiany na 2015 rok„. Polecam.

Karta Nauczyciela 2014 – wiemy, co się zmieni

Po ponad 10 miesiącach ciszy w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela, resort edukacji zdradza, które uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały uwzględnione i jakie zmiany zostaną wprowadzone do Karty Nauczyciela.

 

W wyniku konsultacji społecznych i międzyresortowych planowane zmiany w Karcie Nauczyciela obejmą:

1. prawo do urlopu zdrowotnego po 15 latach nieprzerwanej pracy;

2. wprowadzenie 47 dni roboczych urlopu w szkołach feryjnych oraz ustalenie prawa do pierwszego urlop w wymiarze 2,5 dnia za każdy miesiąc pracy;

3. likwidację zasiłku na zagospodarowanie;

4. ustalenie dodatku wiejskiego w stałej wysokości oraz wliczanie go do średnich wynagrodzeń;

 

Ministerstwo odstępuje od zmian w zakresie organów właściwych do przeprowadzenia awansu zawodowego a także od przeniesienia postępowania dyscyplinarnego do organów prowadzących.

Nowa Karta Nauczyciela – wkrótce szczegóły planowanych zmian

Po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje stanowisko w sprawie rekomendowanych zmian w Karcie Nauczyciela i przedstawi te, które powinny zostać wniesione w projekcie rządowym do Sejmu.

Nowa Karta Nauczyciela miała wejść w życie 1 stycznia 2014 r.

23 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Na ich podstawie Rządowe Centrum Legislacji opracowało stosowny projekt ustawy. Projekt ten przewiduje zmiany w następujących obszarach:

 

Ostatecznie, po akcji protestacyjnej „Dosyć tego”, wstrzymano prace nad zmianą Karty Nauczyciela i wbrew pierwotnym założeniom, nie weszły one w życie 1 stycznia 2014 r. Przez kilka miesięcy nie było żadnych informacji na temat tego, czy i w jakim zakresie resort edukacji planuje zmienić Kartę Nauczyciela. Redakcja Portalu Oświatowego zwróciła się z zapytaniem, jakie plany ma Ministerstwo w stosunku do zmian w przepisach regulujących zawód nauczycieli.

Poznaj odpowiedź >>

Czy warto przejść w stan nieczynny

W przypadku częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny (art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela).

Zapamiętaj
Nauczyciel może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia.
Do przeniesienia w stan nieczynny wystarczy wniosek nauczyciela
Sam wniosek o przeniesienie w stan nieczynny jest wystarczającym dokumentem do dokonania tej czynności. Dyrektor szkoły może jednak sporządzić dla nauczyciela pisemną informację o skutecznym (tj. terminowym) złożeniu wniosku i konsekwencjach z tym związanych.
Obowiązek przywrócenia nauczyciela do pracy
Gdy w szkole powstanie możliwość podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela odpowiednich kwalifikacji, dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym, a odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.
Zastosuj!
Wejdź na Portal Oświatowy i  dowiedz się:

Procedura zwalniania nauczycieli z przyczyn organizacyjnych

Gdy dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania nie będzie godzin do pełnego pensum, dyrektor szkoły musi podjąć działania zmierzające do ograniczenia jego zatrudnienia, a nawet zwolnienia go z pracy. Poznaj procedurę zwalniania nauczycieli z przyczyn organizacyjnych i pobierz 3 praktyczne wzory dokumentów.

 

KROK 1

Analizujemy arkusz organizacyjny i sprawdzamy czy są podstawy, by rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z przyczyn organizacyjnych.

 

KROK 2

Wybieramy nauczyciela do zwolnienia.

 

Zastosuj!

Pomocny będzie artykuł  Wybór nauczyciela do zwolnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego”.

 

KROK 3

Jeżeli w nowym roku szkolnym można zapewnić nauczycielowi min. połowę obowiązującego go wymiaru pensum, proponujemy  nauczycielowi ograniczenie zatrudnienia.

Jeżeli nauczyciel wyrazi zgodę na ograniczenie zatrudnienia – procedura zostaje zakończona.

POBIERZ WZÓR PISMA W SPRAWIE OGRANICZENIA ZATRUDNIENIA>>>

 

KROK 4

Jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na ograniczenie zatrudnienia, o zamiarze dokonania wypowiedzenia stosunku pracy zawiadamiamy na piśmie zakładową (międzyzakładową) organizację związkową reprezentującą nauczyciela.

POBIERZ WZÓR PISMA DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO>>>

 

KROK 5

W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, organizacja związkowa może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia, gdy uzna, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione.

 

KROK 6

Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w oznaczonym terminie, podejmujemy decyzję w sprawie wypowiedzenia. Stanowisko organizacji związkowej nie jest wiążące.

 

KROK 7

Sporządzamy na piśmie oświadczenie o wypowiedzeniu nauczycielowi stosunku pracy.

POBIERZ WZÓR WYPOWIEDZENIA STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELA>>>

 

KROK 8

Oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy doręczamy nauczycielowi w taki sposób, by mógł się z nim zapoznać. Nauczyciel powinien potwierdzić pisemnie z jaką datą otrzymał wypowiedzenie.

Polecam artkuł „Termin doręczenia wypowiedzenia wysłanego pocztą”.

 

KROK 9

Jeżeli nauczyciel w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu wypowiedzenia stosunku pracy nie złoży pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny, rozwiązanie stosunku pracy następuje po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który w szkołach feryjnych kończy się 31 sierpnia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191) – art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2.

Anna Trochimiuk

 

Nauczyciele bez podwyżek w 2014 r.

W latach 2006 – 2012 wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrosło średnio o 1.000 zł. Podwyżki dla nauczycieli zakończyły się jednak 1 września 2012 r. i od tego momentu wynagrodzenie nauczycieli, mimo corocznego określania jego wysokości, nie zostało zmienione .  Od 1 września 2014 r. pensje nauczycieli również pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Przeczytaj cały artykuł>>

Uniknij 5 błędów w rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Trwają rekrutacje do publicznych szkół i przedszkoli. Rozstrzygnięcie dyrektora o odmowie przyjęcia dziecka do placówki będzie podlegać kontroli sądu administracyjnego. Sprawdź, jaką formę powinno mieć to rozstrzygnięcie oraz co musi zawierać, by było zgodne z prawem. Uniknij 5 błędów postępowania rekrutacyjnego, które sąd uwzględni na korzyść wnoszącego skargę.

 

Możliwość odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od wyników rekrutacji
Postępowanie rekrutacyjne jest dwuinstancyjne, albowiem od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzicowi kandydata albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo złożenia odwołania do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Ten rozpatruje odwołanie, wydając także rozstrzygnięcie (art. 20zc ustawy o systemie oświaty).
 
Zapamiętaj
Rozstrzygniecie dyrektora w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej podlega kontroli sądowoadministracyjnej. Jak stanowi art. 20zc ust. 9 zdanie 2 ustawy o systemie oświaty na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
 
Zasadniczo rolą dyrektora rozpatrującego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej jest zweryfikowanie zasadności odmowy przyjęcia kandydata. Weryfikuje on zatem pracę komisji i jej ustalenia, w szczególności przyczyny odmowy przyjęcia oraz prawidłowość oceny spełnienia kryteriów i przyznania kandydatowi punktów. Podtrzymanie stanowiska komisji rekrutacyjnej i tym samym nieuwzględnienie odwołania, w sytuacji gdy dyrektor popełni błąd przy rozpatrywaniu odwołania może skutkować uchyleniem rozstrzygnięcia dyrektora.
 

10. najczęściej wykrywanych błędów w trakcie kontroli szkoły

Różne organy analizują działalność szkoły pod innym kątem, jednakże są pewne
podstawowe sprawy, które zawsze zwracają uwagę kontrolerów. Do najczęściej stwierdzanych uchybień w trakcie kontroli placówek oświatowych należą:
1. brak niektórych regulaminów lub brak zaktualizowanych regulaminów;
Wewnątrzszkolne akty prawne należy na bieżąco aktualizować, by były one zarówno zgodne z prawem, jak i odpowiadały potrzebom danej szkoły/placówki.

Pobierz przykład:
regulaminu ZFŚS,
regulaminu pracy;
regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych.

2. niewłaściwie prowadzona dokumentacja przyznawania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, np.:

– brak dokumentów poświadczających trudną sytuację pracownika,
– brak rachunków dokumentujących poniesione wydatki, np. na lekarstwa;
– przyznawanie pożyczek niezgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS oraz preferowanie wybranych pracowników;

Uwaga!
W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować szkoły w tym zakresie. Więcej w artykule: „PIP skontroluje zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS w szkołach”.
3. brak upoważnień do dostępu i przetwarzania danych osobowych;
Pamiętaj, że do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych (art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych).

Pobierz wzór:
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla kadrowej;
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla nauczyciela;
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla innych stanowisk;
odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w szkole.

4. zawieranie umów najmu pomieszczeń szkolnych na okresy dłuższe aniżeli wynika to z pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi szkoły przez organ prowadzący;

Zastosuj! Porady, jak prawidłowo zawierać umowy najmu w szkole znajdziesz na Portalu Oświatowym w dziale „Wynajem pomieszczeń szkolnych”.
5. zawieranie umów zlecenia z pracownikami szkoły, których przedmiotem są czynności lub zadania wchodzące w zakres obowiązków służbowych tych osób;
Skutkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy jest uznanie – bez względu na nazwę umowy – że pracownika łączy ze szkołą umowa o pracę. Zastępowanie umowami cywilnoprawnymi umowy o pracę jest niedopuszczalne (art. 22 §1(1) i §1(2) Kodeksu pracy).

Zastosuj! Więcej na ten temat znajdziesz na Portalu Oświatowym w dziale: „Umowa cywilnoprawna w szkole”.
6. niewłaściwe prowadzenie teczek akt osobowych pracowników, np.:
–  włączanie do teczek oryginałów dokumentów, np. świadectw ukończenia kursów kwalifikacyjnych;
– umieszczanie dokumentów w złej kolejności lub do nieodpowiednich części akt osobowych.

Zastosuj! Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe dowiesz się z działu Portalu Oświatowego „Akta osobowe pracowników szkoły”.
7. brak aktualnych zaświadczeń o przeprowadzeniu badań okresowych pracowników

Uwaga! Osoby bez ważnych badań nie mogą być dopuszczone do pracy (art. 229 § 4 Kodeksu pracy);

Zastosuj! Więcej na temat badań okresowych i kontrolnych w dziale „Badania wstępne, okresowe i kontrolne”.
8. braki w dokumentacji nauczania, np.
a) dzienniki lekcyjne – braki we wpisach tematów lekcji poświadczonych podpisami nauczycieli oraz brak adnotacji o realizowanych zastępstwach;
b) dzienniki zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego:
– nieodnotowywanie obecności uczniów,
– nieuzupełnione wpisy tematów zajęć, brak poświadczenia realizacji zajęć przez dyrektora lub wicedyrektora;
c) arkusz ocen:
– brak wymaganych załączników,
– brak wpisu o uchwale będącej podstawą klasyfikowania,
– brak pełnej nazwy zajęć edukacyjnych,
– brak drugiego imienia ucznia,
– brak nazwy oceny i miesięcy w pełnym brzmieniu,
– brak właściwego wykreskowania wolnych miejsc,
– brak wpisu przyczyny opuszczenia szkoły,
– brak adnotacji o: wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, wydaniu duplikatu świadectwa, udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wydłużeniu etapu edukacyjnego, sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia;

Zastosuj! Wszystko o wypełnianiu dzienników, arkuszy ocen oraz świadectw szkolnych znajdziesz w dziale „Dokumentacja nauczania”.
9. brak aktualnego statutu szkoły;
Statut szkoły to ważny dokument, który powinien być przede wszystkim funkcjonalny i zrozumiały dla całej społeczności szkolnej. Dokument ten należy regularnie aktualizować w związku ze zmianami w prawie mającymi wpływ na jego treść.

Zastosuj! Porady na temat zapisów statutu znajdziesz na w dziale „Statut szkoły”.

10. nieprawidłowości związane z klasyfikacją uczniów:

– brak lub niestosowanie istniejących procedur uzyskiwania ocen wyższych niż przewidywane,
– przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych niezgodnie z obowiązującymi zasadami;
– brak lub błędy w stosowaniu uzupełniania różnic programowych dla uczniów zmieniających szkołę lub klasę;

Podstawa prawna

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
  • Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.).
  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Anna Trochimiuk


6 - latki w szkole agresja w szkole arkusz organizacji szkoły awans nauzyciela awans zawodowy Bezpieczeństwo dzieci bezpieczeństwo i opieka nad 6 - latkami bezpieczeństwo nad wodą Bezpieczna szkoła bhp bompa w szkole czyn karalny dodatek funkcyjny dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowy urlop macierzyński Dokumentacja szkolna dokumentacja wycieczki i imprezy szkolnej dyrektor szkoły godziny doraźnych zastępstw impreza szkolna Kadry w Oświacie Karta Nauczyciela 2013 Karta Nauczyciela 2014 kontrola stanu bhp kuratorium oświaty kwalifikacje nauczyciela monitoring w szkole nauczyciel mianowany nauczyciel stażysta nowa Karta Nauczyciela obowiązek nauki obowiązek szkolny obowiązki dyrektora ocena dorobku zawodowego odwołanie od decyzji dyrektora Okresowe kontrole opieka nad uczniami pensum nauczyciela plan nadzoru plan rozwoju mianowanego początek roku szkolnego rada pedagogiczna rada rodziców reforma 2009 reforma programowa remont w szkole rozporządzenie o kwalifikacjach sala gimnastyczna stan nieczynny Statut szkoły staż nauczyciela sytuacje kryzysowe teczka nauczyciela trzynastka 2013 trzynastka nauczycieli trzynastka w szkole trzynastka za 2013 rok Urlop dla poratowania zdrowia urlop rodzicielski urlop wypoczynkowy nauczyciela urlop zdrowotny urlop zdrowotny 2014 wagary wizytacja kuratorium wniosek o awans wycieczka szkolna wycieczki szkolne wynagrodzenia nauczycieli wypadek w szkole wyższe pensum wyższy stopień awansu zapobieganie wagarom zatrucie w szkole zespół szkół zielona szkoła
Reklamy