Archive for the 'Bezpieczeństwo w szkole' CategoryZasady bezpieczeństwa podczas podróży pociągiem

W przypadku wycieczki lub imprezy, podczas której środkiem transportu jest pociąg, bezpieczeństwo uczestnikom może zapewnić kierownik wycieczki m.in. poprzez:

 • odpowiednio wczesne przybycie na dworzec PKP przed odjazdem pociągu,
 • dopilnowanie aby uczestnicy wycieczki/imprezy przebywali z opiekunem w przedziale lub sąsiadujących przedziałach,
 • zabronienie przemieszczania się między przedziałami, opuszczania wagonu,
 • zabronienie otwierania okien i wychylania się.

czytaj więcej

  Reklamy

  22 zasady bezpieczeństwa podczas wycieczki szkolnej

  Szkoła, organizując wycieczki i imprezy dla uczniów, odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie ich trwania. Zwróć szczególna uwagę, na poniższe zasady bezpieczeństwa.

  • Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.
  • Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
  • Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
  • Jeden kierowca może prowadzić pojazd przez maksymalnie 9 godzin na dobę, z przerwami na odpoczynek. Czas ten może zostać przedłużony, do nie więcej niż 10 godzin, nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
  • Podczas wycieczki nad wodę, uczestnicy muszą zostać dodatkowo zapoznani z regulaminem kąpieliska. Uczestnicy wycieczki lub imprezy mogą pływać lub kąpać się, tylko w obrębie „kąpieliska” i „pływalni”.
  • Jeśli podczas wycieczki przewidziana jest nauka pływania, to może się ona odbywać tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
  • Uczący się pływać muszą mieć stały nadzór ratownika lub ratowników oraz ustawiczny nadzór opiekuna ze strony szkoły.
  • Grupy korzystające ze zbiorników wodnych powinny mieć zapewniony stały nadzór ratownika a na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.
  • Jeżeli w czasie wycieczki lub imprezy zaplanowano korzystanie ze sprzętu pływającego np. kajaki i łodzie należy je wyposażyć w sprzęt ratunkowy.
  • Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.
  • Należy pamiętać również o tym, że niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.
  • W czasie wycieczek pieszych kolumna pieszych może poruszać się tylko prawą stroną jezdni chyba, że uczestnicy mają mniej niż 10 lat to wówczas poruszają się chodnikiem. W przypadku, gdy jest to nie możliwe, używają pobocza a jeśli nie ma takiej możliwości to poruszają się jezdnią – lewą stroną drogi.
  • Uczestnicy wycieczki w wieku do 10 lat idący w kolumnie, mogą poruszać się tylko dwójkami, pod opieką co najmniej jednej pełnoletniej osoby. Powyżej tego wieku liczba osób idących w kolumnie obok siebie nie może być większa niż 4.
  • Długość kolumny nie może przekroczyć 50 m, a odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m.
  • Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest poruszanie się kolumn, gdy jest słaba widoczność.
  • Jeśli to jest wycieczka przedmiotowa np. do lasu należy poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach.
  • Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1 000 m mogą prowadzić tylko przewodnicy turystyczni.
  • Obozy wędrowne organizuje się po trasach przygotowanych przez podmioty działające w zakresie turystyki kwalifikowa¬nej.
  • Długość trasy i tempo należy dostosować przede wszystkim do osób z najsłabszą kondycją fizyczną. Trasa i czas trwania wycieczki muszą być dostosowane do wieku i możliwości uczestników.
  • Podczas wycieczki nie można podawać uczniowi żadnych lekarstw bez zgody rodziców. Można stosować jedynie środki opatrunkowe.
  • Kierownik wycieczki ustala jedno miejsce wyjazdu i przyjazdu dzieci z wycieczki. Rodzice mają obowiązek doprowadzić i odebrać dzieci z miejsca zbiórki. Nie wolno wysadzać dzieci po drodze przejazdu autokaru.
  • W czasie wycieczki dzieci nie mogą pozostawać bez nadzoru opiekunów. Nie powinno być tzw. czasu wolnego.

  Czytaj więcej na tematy wycieczek szkolnych

  Dofinansowanie na monitoring

  MEN poinformowało, że organy prowadzące szkoły i placówki mogą skorzystać z dofinansowania działań w ramach Programu Rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w 2009 roku

  Kwota dotacji na 2009 rok wynosi 10 795 tys. zł. (o finansach, rachunkowości szkoły, dofinansowaniu dla szkół czytaj więcej w aktualizacjach).

  Zasady udziału w programie są określone w Uchwale Rady Ministrów Nr 156/2007 z 5 września 2007 roku oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 września 2007 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U.07.163.1155) zmienionym rozporządzeniem z 12 maja 2008 roku (Dz.U.08.94.598).

  Źródło informacji:
  Strona internetowa MEN

  Reforma programowa a bezpieczeństwo uczniów

  Od września 2009 r. będzie obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz rozporządzenie o ramowych planach nauczania. Nowa podstawa programowa zobowiązuje szkołę do dbania o odpowiednie postawy uczniów i ich bezpieczeństwo (→ czytaj więcej).

   

  Dnia 30 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (→ czytaj więcej).

   

  W zakresie bezpieczeństwa uczniów reforma programowa zakłada m.in.: 

  • zmianę podejścia uczniów do sportu i rekreacji,
  • obowiązkową edukację z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

   

  Szczegółowo o reformie programowej i swoich nowych obowiązkach przeczytasz w poradniku „Bezpieczna szkoła od A do Z”.

   

  Edukacja z bezpieczeństwa

   

  Od 1 września 2009 obowiązywać będzie w szkołach nowy przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Program tych zajęć uwzględnia naukę postępowania w tego typu zagrożeniach. Uczniowie będą uczyć się metod radzenia sobie ze stresem i agresją i zachowania się w sytuacjach kryzysowych.  

   

  W gimnazjach przedmiot ten zastąpi ścieżkę edukacyjną – edukacja obronna a w szkołach ponadgimnazjalnych – przysposobienie obronne (→ czytaj więcej).

   

  6 – latki w szkole

   

  Znowelizowana ustawa o systemie oświaty przyspiesza o rok rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. Zmieniony przepis, wyznaczający obowiązek szkolny z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, wejdzie w życie z dniem 1 września 2012 r. (→ czytaj więcej).

   

  Nowelizacja wprowadza trzyletni okres przejściowy (lata szkolne 2009/2010, 2010/1011, 2011/2012), w którym to rodzice będą decydować, czy ich sześcioletnie dzieci wcześniej rozpoczną naukę w szkole. O prawach i obowiązkach rodziców zgłaszających do szkoły 6 – letnie dziecko przeczytasz w majowej aktualizacji poradnika „Bezpieczna szkoła od A do Z”.

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

  Przyjęcie 6 – latków do szkoły a arkusz organizacyjny. Co musisz zrobić w kwietniu?

  Pamiętaj aby do 30 kwietnia 2009 r.:

  1)      opracować arkusz organizacji szkoły określający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 z uwzględnieniem miejsc w klasie I dla dzieci 6 – letnich,

  2)      złożyć arkusz organizacji szkoły w organie prowadzącym.

   

  Do opracowania arkusza organizacji potrzebne są informacje o:

  §  liczbie dzieci sześcioletnich, których rodzice zdecydują o nauce w Twojej szkole. O tym jak przyspieszyć pozyskanie od rodziców informacji o liczbie dzieci sześcioletnich rozpoczynających naukę w Twojej szkole przeczytasz w majowej aktualizacji poradnika „Bezpieczna szkoła od A do Z”,

  §  liczbie i kwalifikacjach nauczycieli, którym powierzysz opiekę nad dziećmi (→ czytaj więcej),

  §  tygodniowym wymiarze godzin zajęć edukacyjnych realizowanym przez sześcioletnich uczniów klasy pierwszej (→ czytaj więcej).

  Kogo i kiedy zawiadomić w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji w szkole

  Gdy w Twojej szkole dojdzie do popełnienia czynu karalnego powiadamiasz o tym odpowiednie organy:
  – policję,
  – prokuratora,
  – sąd rodzinny.

  Zobacz, w jakim przypadku, który organ jest właściwy do rozstrzygnięcia zdarzenia. Zawiadamiasz:

  1) Sąd rodzinny lub policję, jeżeli:
  – dowiesz się o demoralizacji nieletniego ucznia (np. spożywaniu  alkoholu l   lub innych środków odurzających, uprawianiu nierządu, udziale w grupach przestępczych) – w tym przypadku ucznia, który nie ukończył  18   lat,
  – dowiesz się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego ucznia  (np. kradzież) – w tym wypadku po ukończeniu lat 13, ale przed  ukończeniem lat 17,
  – dowiesz się o popełnieniu czynu karalnego ściganego z urzędu przez nieletniego ucznia (np. rozbój tj. kradzież z użyciem lub groźbą użycia przemocy; spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;  przerabianie lub podrabianie dokumentów np. legitymacji szkolnej, dziennika lekcyjnego; zakłócanie porządku i spokoju publicznego np.  rozpylenie substancji drażniącej na terenie szkoły, przekazanie  nieprawdziwej informacji o podłożeniu bomby na terenie szkoły;  posiadanie narkotyków) – w tym wypadku po ukończeniu lat 13, ale  przed ukończeniem lat 17.

  2) Prokuratora lub policję, jeżeli:
  – dowiesz się o popełnieniu przestępstwa przez ucznia, który skończył  17 lat
  – dowiesz się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu przez  ucznia, który ukończył 17 lat.

  3) Policję, jeżeli:
  – otrzymasz informację o podłożeniu bomby,
  – na terenie szkoły przebywać będzie niepożądana osoba
  – na terenie szkoły zostanie znaleziony niezidentyfikowany przedmiot
  – na terenie szkoły nastąpi grupowe lub wziewne zatrucie pokarmowe,

  4) Inspekcję Sanitarną (Sanepid) oraz Państwową Inspekcję Pracy, jeżeli:          

  – na terenie szkoły nastąpi grupowe lub wziewne zatrucie pokarmowe.

  5) Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

  – o każdym istotnym zdarzeniu naruszającym bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. Kiedy uznać zdarzenie za istotne oraz, w jakiej  formie powiadomić te organy przeczytasz w poradniku „Bezpieczna  szkoła od A do Z”.

  Szkoły nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe

  Według Ministerstwa Edukacji 70 % z ponad 30 tys. szkół ma monitoring, ale często to tylko jedna kamera przy wejściu, z której obraz obserwuje woźny. Polskie szkoły nie są przygotowane na ataki z zewnątrz a uczniowie nie wiedzą, jak rozpoznać niebezpieczeństwo i jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Pracownicy szkół, ochroniarze, strażnicy miejscy i uczniowie, powinni zostać przeszkoleni jak rozpoznać niebezpieczne zachowania i jak postąpić gdy dojdzie do sytuacji kryzysowej. Do tej pory programy szkolne nie obejmowały takich zajęć.

  Edukacja z bezpieczeństwa

  Ma to się zmienić za sprawą wprowadzenia do szkół nowego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, który będzie obowiązywał od września (Czytaj więcej). Program tych zajęć uwzględnia naukę postępowania w tego typu zagrożeniach. Uczniowie będą uczyć się metod radzenia sobie ze stresem i agresją i zachowania się w sytuacjach kryzysowych.

  MEN planuje wprowadzenie obowiązkowej edukacji z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów szkół gimnazjalnych, zasadniczych zawodowych oraz liceów wszystkich typów i techników. W gimnazjach przedmiot ten ma zastąpić ścieżkę edukacyjną – edukacja obronna a w szkołach ponadgimnazjalnych – przysposobienie obronne (Czytaj więcej). Ma mieć wymiar jednej godziny tygodniowo.

  Zatrudnij ratownika, jeśli organizujesz placówkę wypoczynku nad wodą aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów!

  Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły podstawowej. W te wakacje organizuję placówkę wypoczynku nad jeziorem. Czy powinienem zatrudnić ratownika?

   

  Odpowiedź:  Jako organizator wypoczynku musisz zapewnić dzieciom bezpieczne warunki w czasie pobytu w placówce wypoczynku. Zapewnij dzieciom możliwość kąpieli jedynie na kąpieliskach strzeżonych. Jeżeli organizujesz wypoczynek dla dużej liczby dzieci (kilka grup), możesz zatrudnić ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami, który będzie współpracował z ratownikami kąpielisk czy pływalni.  Jakie normy zatrudnienia ratowników podają przepisy przeczytasz w poradniku „Bezpieczna szkoła od A do Z”.

   

  Uczestnicy wypoczynku podzieleni na 20 osobowe grupy, w przypadku dzieci powyżej 10 roku życia, i 15 osobowe, gdy dzieci nie przekraczają 10 roku życia, będą mogli korzystać z  wyznaczonych kąpielisk pod warunkiem, że opiekę nad wodą zapewni im zarówno wychowawca jak i ratownik.

   

  Wychowawca nie może być zwolniony z opieki nad dziećmi, gdy wchodzą do wody. Wychowawca i zatrudniony przez Ciebie ratownik powinni zgłosić grupę ratownikowi kąpieliska czy pływalni i ustalić warunki kąpieli.

   

  Zatrudniając ratownika możesz zwiększyć bezpieczeństwo dzieci nad wodą i zapewnić częstsze korzystanie z kąpieli.

  Wycieczki i imprezy szkolne – dokumentacja

  Sprawdź, jakie dokumenty należy zgromadzić w zależności od tego czy wycieczka szkolna planowana jest w Polsce czy za granicą.

  Aby zorganizować wycieczkę lub imprezę na terenie kraju potrzebne są:

  • Program wycieczki/ imprezy, wraz z harmonogramem,
  • Karta wycieczki/imprezy,
  • Regulamin imprezy/wycieczki,
  • Lista uczestników wycieczki/imprezy,
  • Zgoda rodziców,
  • Oświadczenie rodziców,
  • Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki/imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,
  • Preliminarz finansowy wycieczki/imprezy, przewidujący koszty realizacji programu,
  • Rozliczenie finansowe wycieczki/imprezy kierownik przedstawia po jej zakończeniu,
  • Deklaracja w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na wycieczce/imprezie krajoznawczo – turystycznej/zielonej szkole.


  Na wycieczkę lub imprezę zagraniczną możesz wyrazić zgodę dopiero po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W piśmie do tych organów musisz podać:

  • nazwę kraju, do którego organizowana jest wycieczka,
  • czas pobytu,
  • program wycieczki,
  • imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
  • listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

  6 - latki w szkole agresja w szkole arkusz organizacji szkoły awans nauzyciela awans zawodowy Bezpieczeństwo dzieci bezpieczeństwo i opieka nad 6 - latkami bezpieczeństwo nad wodą Bezpieczna szkoła bhp bompa w szkole czyn karalny dodatek funkcyjny dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowy urlop macierzyński Dokumentacja szkolna dokumentacja wycieczki i imprezy szkolnej dyrektor szkoły godziny doraźnych zastępstw impreza szkolna Kadry w Oświacie Karta Nauczyciela 2013 Karta Nauczyciela 2014 kontrola stanu bhp kuratorium oświaty kwalifikacje nauczyciela monitoring w szkole nauczyciel mianowany nauczyciel stażysta nowa Karta Nauczyciela obowiązek nauki obowiązek szkolny obowiązki dyrektora ocena dorobku zawodowego odwołanie od decyzji dyrektora Okresowe kontrole opieka nad uczniami pensum nauczyciela plan nadzoru plan rozwoju mianowanego początek roku szkolnego rada pedagogiczna rada rodziców reforma 2009 reforma programowa remont w szkole rozporządzenie o kwalifikacjach sala gimnastyczna stan nieczynny Statut szkoły staż nauczyciela sytuacje kryzysowe teczka nauczyciela trzynastka 2013 trzynastka nauczycieli trzynastka w szkole trzynastka za 2013 rok Urlop dla poratowania zdrowia urlop rodzicielski urlop wypoczynkowy nauczyciela urlop zdrowotny urlop zdrowotny 2014 wagary wizytacja kuratorium wniosek o awans wycieczka szkolna wycieczki szkolne wynagrodzenia nauczycieli wypadek w szkole wyższe pensum wyższy stopień awansu zapobieganie wagarom zatrucie w szkole zespół szkół zielona szkoła
  Reklamy